Algemene voorwaarden

A. Algemene bepalingen

 • Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van en zijn van toepassing op alle afspraken, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen die gemaakt/aangegaan worden tussen de BV Au Marché, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3550 Heusden-zolder, Vrunstraat 157, met ondernemingsnummer BE 78 7350 2805 2586 (hierna genoemd “Au Marché”), en de wederpartij (hierna gezamenlijk genoemd “partijen”) en worden door de wederpartij aanvaard door het enkele feit van het aangaan van een samenwerking met Au Marché.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Au Marché. Eventuele wijzigingen in afspraken en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend indien deze schriftelijk door Au Marché zijn bevestigd.

1.3. De toepassing van algemene voorwaarden die van de wederpartij of van een derde uitgaan, wordt uitgesloten, ook indien Au Marché deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of deels nietig zijn, brengt dit niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden met zich mee.

 • Betaling

2.1. Elke samenwerking tussen partijen is gesloten aan de prijs/vergoeding zoals vermeld op de offerte en/of zoals overeengekomen per overeenkomst. Au Marché heeft het recht om prijzen eenzijdig te wijzigen naar aanleiding van objectieve omstandigheden buiten de wil van Au Marché om die deze prijzen kunnen beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn, de wijziging van belastingen, accijnzen, grondstoffen, aankoopkosten etc.) en om eventuele typfouten in of met betrekking tot prijsopgaves te allen tijde te corrigeren.

2.2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. Alle prijzen, inclusief prijzen vermeld op de website, zijn exclusief BTW en kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders voorzien door Au Marché.

2.3. Facturen vanwege Au Marché zijn betaalbaar per overschrijving, dan wel contant op de maatschappelijke zetel van Au Marché indien voorafgaand schriftelijk overeengekomen met Au Marché.

2.4. Indien een factuur niet of niet volledig op de vervaldag is betaald, is de wederpartij van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 30,00 EUR. Bovendien is op het niet-betaalde bedrag van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd.

2.5. Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Au Marché het recht om zonder enige ingebrekestelling haar prestaties op te schorten tot alle openstaande en opeisbare facturen integraal zijn betaald, de wederpartij de deelname aan de geboekte activiteit te ontzeggen en/of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dit onverminderd haar recht om integrale schadeloosstelling te vorderen.

2.6. Indien de wederpartij een factuur van Au Marché wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk te doen binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum. Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Au Marché. Indien een klacht gegrond is, zal Au Marché de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit intussen aantoonbaar zinloos is geworden.

 • Aansprakelijkheid

3.1. De wederpartij erkent op de hoogte te zijn en aanvaardt dat Au Marché als franchisegever optreedt en hierbij enkel instaat voor de administratie en promotie met betrekking tot de Au Marché-activiteiten en Au Marché-franchise, doch dat de eigenlijke uitvoering van de Au Marché-activiteiten bij de lokale franchisenemer rust, bij wie de geboekte Au Marché-activiteit zal worden uitgevoerd. De wederpartij aanvaardt bijgevolg dat Au Marché niet aansprakelijk is en niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, van welke aard dan ook (zoals onder meer ongevallen, vertraging in uitvoering, annulatie), opgelopen door de wederpartij in de lokale Au Marché-vestiging. Au Marché zal enkel aansprakelijk gehouden kunnen worden voor directe, bewezen schade als gevolg van opzet en/of een grove fout in haar hoofde. In elk geval zal een eventuele schadevergoeding in dergelijk geval verschuldigd door Au Marché beperkt zijn tot de bedragen betaald aan Au Marché in het kader van de betreffende Au Marché-activiteit.

3.2. Au Marché is enkel belast met een inspanningsverbintenis.

3.3. Au Marché kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht (zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-outs, opstanden, maatregelen van overheidswege, vertragingen bij leveranciers, storingen in de dienstverlening van providers, dierziekten, extreme weersomstandigheden etc.). In dergelijk geval heeft Au Marché het recht om, op verzoek van en/of in samenspraak met de wederpartij, de geboekte Au Marché-activiteiten te annuleren dan wel uit te stellen, zonder enige schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn.

3.4. De wederpartij wordt geacht de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen.

 • Intellectuele eigendom

4.1. Au Marché is en blijft enige eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan Au Marché(-activiteiten), in de ruimste zin. Op geen enkel ogenblik kunnen deze intellectuele eigendomsrechten beschouwd worden als zijnde overgedragen aan de wederpartij.

 • Varia en geschillenregeling

5.1. De wederpartij mag zijn rechten en verplichtingen onder de met Au Marché afgesloten samenwerking niet overdragen aan een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Au Marché.

5.2. Indien Au Marché de uitvoering van een bepaling van deze algemene voorwaarden niet opeist, houdt dit geen verzaking in in hoofde van Au Marché aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling .

5.3. Deze algemene voorwaarden en alle afspraken tussen Au Marché en de wederpartij zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen partijen zal exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Tongeren.

5.4. Au Marché behoud het recht om een “administratie fee” aan te rekenen aan klanten die vragen om onze facturen in hun systeem in te boeken. Deze kost hangt af van de tijdsbesteding met betrekking tot deze handeling, met een minimum van €50.

B. Bijzondere bepalingen ten aanzien van de opdrachtgever-klant

 • Boeking

1.1. De opdrachtgever kan een Au Marché-activiteit boeken via de website www.aumarche.be, dan wel via contactopname met Au Marché, telefonisch. Andere boekingswijzen worden niet aanvaard.

1.2. Een overeenkomst/afspraak met Au Marché komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever de offerte afgeleverd door Au Marché schriftelijk heeft aanvaard, tenzij in geval van een andere schriftelijke afspraak met Au Marché.

1.3. Alle offertes en prijsopgaven, in welke vorm ook, vervallen indien deze niet binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf hun datum schriftelijk voor akkoord worden bevestigd door de opdrachtgever, tenzij anders aangeduid. Aan offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

1.4. Au Marché zal, na aanvaarding van de offerte, een voorschot ten belope van 75% van het totaalbedrag factureren aan de opdrachtgever. De overige 25% van het totaalbedrag wordt aan de opdrachtgever gefactureerd binnen een korte termijn nadat de Au Marché-activiteit heeft plaatsgevonden.

De opdrachtgever is verplicht het voorschot integraal te betalen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte Au Marché-activiteit staat ingepland. Bij niet-tijdige betaling in deze zin kan Au Marché de door de opdrachtgever geboekte Au Marché-activiteiten opschorten dan wel annuleren, zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft. In dergelijk geval kan Au Marché bovendien een schadevergoeding aanrekenen overeenkomstig artikel 3 van huidige bijzondere bepalingen.

 • Uitvoering

2.1. Au Marché is gerechtigd een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde dat door de opdrachtgever bijkomende zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

2.2. De opdrachtgever zal de praktische informatie en gegevens die door Au Marché wordt opgevraagd in het kader van een boeking correct meedelen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de doorgifte van nieuwe en/of nuttige informatie in het kader van (de uitvoering van) de boeking, de geboekte Au Marché-activiteiten en/of catering.

2.3. De opdrachtgever zal bij de boeking het verwachte aantal deelnemers meedelen. De opdrachtgever zal tot drie (3) dagen voor de datum waarop de geboekte Au Marché-activiteit in de lokale Au Marché-vestiging ingepland staat het definitief aantal deelnemers dat zal deelnemen aan de activiteiten schriftelijk meedelen aan Au Marché. In geval van een verminderd aantal deelnemers ten opzichte van het oorspronkelijk gecommuniceerde aantal, kan de opdrachtgever een gedeeltelijke terugstorting van de betaalde bedragen aanvragen bij Au Marché. Het bedrag van de terugstorting zal desgevallend bepaald worden door Au Marché, rekening houdend met het verminderd aantal deelnemers, de reeds gemaakte kosten en het gefactureerde bedrag, en zal aan de opdrachtgever schriftelijk gecommuniceerd worden voorafgaand aan de terugstorting. Het doorgeven van een verminderd aantal deelnemers op drie of minder dagen voor de geplande activiteit zal geen recht geven op een gedeeltelijke terugbetaling.


 • Annulatie van een boeking

3.1. Elke annulatie van geboekte Au Marché-activiteiten door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Indien de opdrachtgever een geboekte Au Marché-activiteit wenst te annuleren (meer dan) negentig (90) dagen voorafgaand aan de activiteit, kan dit kosteloos. Au Marché zal in dergelijk geval het eventueel reeds betaalde voorschot integraal terugbetalen. In geval van annulatie door de opdrachtgever tussen de negentig (90) en veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte Au Marché-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 10% van de verschuldigde totaalprijs, zoals berekend door Au Marché. Au Marché zal desgevallend het reeds betaalde voorschot met afhouding van 10% van de totaalprijs terugbetalen. In geval van annulatie door de opdrachtgever minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de geboekte Au Marché-activiteit, is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd ten belope van 75% van de verschuldigde totaalprijs.

Indien de opdrachtgever en haar deelnemers op datum van de geboekte Au Marché-activiteit niet opdagen, is de opdrachtgever een annuleringskost verschuldigd van 75% van de verschuldigde totaalprijs.

3.2. De opdrachtgever kan een geboekte Au Marché-activiteit kosteloos verplaatsen naar een latere datum en/of andere Au Marché-vestiging. Indien de opdrachtgever dit doet minder dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de datum waarop de geboekte Au Marché-activiteit is ingepland, is de opdrachtgever een verplaatsingskost verschuldigd van 10% van de verschuldigde totaalprijs, met een minimum van 50,00 EUR.

3.3. Au Marché kan afstand doen van hogervermelde kosten/forfaitaire schadevergoedingen ingeval de annulatie een gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden die buiten de wil liggen van de opdrachtgever (bv. het overlijden van een deelnemer etc.), op voorwaarde dat de opdrachtgever de door Au Marché gevraagde verantwoordingsstukken van deze omstandigheden kan voorleggen.

 • Portretrecht en gebruik van gegevens

4.1. Tijdens Au Marché-activiteiten is het toegestaan om foto’s en opnames te maken. Deelname aan een Au Marché-activiteit impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers met betrekking tot het portretrecht van tijdens de activiteit gemaakte foto’s en/of opnames. De gemaakte foto’s en/of opnames kunnen verspreid worden door Au Marché via media voor commerciële doeleinden in het kader van de franchise en worden tevens per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op diens verzoek. De opdrachtgever die de offerte met Au Marché formeel aanvaardt, doet door deze aanvaarding tevens uitdrukkelijk afstand van zijn portretrechten hieronder bedoeld. Zo de opdrachtgever de opdracht aanvaardt namens de andere deelnemers zal de opdrachtgever als enige verantwoordelijk zijn voor de uitdrukkelijke afstand van de hieronder bedoelde portretrechten van alle deelnemers voor wie de opdrachtgever de offerte aanvaardt en vrijwaart de opdrachtgever Au Marché uitdrukkelijk voor enige aanspraken vanwege een of meer van deze deelnemers, dit in de breedst mogelijke interpretatie.

C. Bijzondere voorwaarden Iventura Segway verhuur

1. Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn tevens integraal van toepassing op de overeenkomsten met de verhuurder in zoverre ze niet strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden. Ingeval van strijdigheid genieten deze bijzondere voorwaarden voorrang.

2. Overeenkomsten komen tot stand middels schriftelijke orderbevestiging of (begin van) feitelijke uitvoering van de verhuur. De huurder of diens gemachtigde is verplicht bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. De huurder zal op eerste verzoek kopie van diens paspoort overmaken.

3. Betaling dient te geschieden hetzij vooraf de levering van de verhuurde goederen middels overschrijving op de rekening van de verhuurder hetzij ten tijde van de ophaling van de verhuurde goederen bij de verhuurder. Bij niet tijdige betaling zijn de voorziene kosten en intresten, zoals vermeld in art. 9 van de algemene voorwaarden, integraal verschuldigd.

4. De verhuurder behoudt zich her recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van deelnemers voor het gebruik van de Iventura Segways te beoordelen, binnen het kader van haar dienstverlening en desgevallend te weigeren.

5. De verhuurder behoudt zich het recht voor om desgevallend een waarborgsom te vragen als zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

6. Ingeval van annulering door de huurder zijn de annuleringstermijnen en -kosten conform art. 3 van de algemene voorwaarden van toepassing.

7. De verhuurde objecten blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder en mogen niet worden onderverhuurd, wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

8. Ingeval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikname te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen onmiddellijk aan de verhuurder kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waaraan de huurder geacht wordt het verhuurde goed zonder gebreken te hebben ontvangen en waardoor hij aansprakelijk zal worden geacht voor de vastgestelde schade na retournering van de gehuurde goederen.

9. De huurder is verplicht het verhuurde goed te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. Hij dient als een goed huisvader zorg te dragen voor de verhuurde goederen. Het verhuurde goed dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij het verhuurde goed ontvangen heeft. Gebrekkige reiniging kan aanleiding geven tot gedeeltelijke afhouding van de waarborgsom. Onverminderd voorgaande behoudt de verhuurder zich het recht voor de werkelijke schade te begroten en in rekening te brengen.

10. De verhuurder is enkel aansprakelijk voor de door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde goed in zoverre deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde goed en het gevolg is van opzet of grove schuld van de verhuurder. Zij kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen e.a. Een eventuele vergoeding zal nooit meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de verhuurder en de door de verzekering gedane uitkering.

11. Ingeval van beschadiging (al dan niet opzettelijk) aan het verhuurde goed kan de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de vastgestelde schade. De hoogte van de waarborgsom is geen limiet. Indien de vastgestelde schade de waarborgsom overstijgt, blijft de huurder gehouden tot betaling van het saldo.

12. Aan de verhuurde goederen mogen geen bewerkingen worden verricht zoals lijmen, lassen, schilderen, spijkeren, … ( niet limitatieve opsomming) op straffe van vergoeding van de werkelijk vastgestelde schade en behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.

13. Indien het gehuurde goed niet op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip wordt afgeleverd bij de verhuurder, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd onder dezelfde voorwaarden als de initiële huurovereenkomst tot en met de dag dat het gehuurde goed wordt afgeleverd bij de verhuurder. de verhuurder zich het recht voor om desgevallend de werkelijke waarde per Segway (ca. 8000,00 €) aan te rekenen en op te eisen van de huurder.

14. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de huurovereenkomst. Het gebruik van de Iventura Segways geschiedt op eigen risico. Onze Offroad X2 Segways worden standaard niet verhuurd zonder toezicht. Alle toestellen en deelnemers zijn door ons verzekerd in BA uitbating, eigen schade en schade aan de toestellen zal steeds verhaald worden op de deelnemer. Ouders zijn steeds verantwoordelijk voor hun kinderen. We hanteren geen minimum leeftijd maar 1.20m tot 1.30m zichthoogte is wel een vereiste.

15. De verhuurder behoudt zich het recht voor om, tengevolge slechte weersomstandigheden dewelke nadelig zijn voor de verhuurde goederen, de huurovereenkomst op te schorten zonder enig recht op schadeloosstelling van de huurder.

Prijslijst 2024 (aangepast op 01/01/2024)

Au Marché - De Jachthut
Studio Vrunesse - De Kantien

 • Apero knabbels€4.00/pp

  - Chips, assortiment nootjes, kaas- en salamiblokjes, olijven.
 • Apero Mix€6.00/pp

  - Nachos met dipsausen, Chips, assortiment nootjes, zoutjes, kaas- en salamiblokjes, olijven.
 • Luxe Tapas (warm)€15.00/pp

  - Nachos, Patatas Brava, Gehaktballetjes met looksaus, Kippenvleugeltjes met Chili, Kaas, Salami & Olijven, Bruschetta met verse tapenades.
 • Broodjeslunch€ 19.00/pp

  - Assortiment broodjes met ruim assortiment beleg en rauwkost
 • Hamburger en braadworsten festijn€ 25,00/pp

  - Burgers en worsten gebakken op de Grill, Ofyr of BBQ, toebehoren in Buffetvorm
 • Hapjes van de Grill, Ofyr of BBQ€29,00/pp

  Bruschetta’s , verse tapenades met gegrild brood, spiesjes van vlees, gevogelte, gehakt en scampi. Gebakken op de grill en geserveerd met verse sausjes.
 • Standaard Grill, Ofyr of BBQ€ 35,00/pp

  - Assortiment vlees, hamburgers, spareribs, worstjes, kip en scampi. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen, sla
 • Luxe Grill, Ofyr of BBQ€ 45,00/pp

  - Assortiment vlees, hamburgers, spareribs, worstjes, kip en scampi. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen. + Steak, verse Zalm naast het vuur gegaard, warme saus en warme seizoen groenten en gebakken aardappelpartjes.
 • Meatlovers, Grill, Ofyr of BBQ€ 59,00/pp

  - Assortiment edel rundsvlees, varkenshaasje en lams. Pastabuffet, gegrild brood, assortiment groentjes, verse koude sausen, warme saus en warme seizoen groenten en gebakken aardappelpartjes met lookboter.
 • Trio Dessert€12,50/pp

  Trio van Roomijs met gemarineerde bosvruchten, verse chocomousse en Tiramisu met Au Marche Speculoos en Hasseltse Zonderik Koffie en Likeur
 • Dessert€8,00/pp

  Grotere portie van één van bovenstaande uit het Trio Dessert
 • Half Stokbrood Kaas, Hesp € 5.00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Half Stokbrood Martino € 7,00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Half Stokbrood Zalm € 8,00

  (optie Smos : sla, tomaat, augurk, ei + €1.00)
 • Salade Kip (Caesarsalade) € 13,50

 • Salade Geitenkaas & Spek€ 16,00

 • Fles water Plat/Bruis € 6.00

 • Fles wijn Wit/Rood/Rosé€ 12,50

 • Fles wijn Wit/Rood/Rosé (select)€ 25,00

 • Fles CAVA € 15,00

 • Fles PROSECCO€ 19,00

 • Water Plat/Bruis€ 1,50

 • Frisdranken & Pils, Koffie & Thee€ 2,00

 • Glas wijn Wit/Rood/Rosé€ 3,00

 • Glas wijn Wit/Rood/Rosé (select)€ 6,00

 • Zonderik Tripel, Het heerlijk Plezierbier€ 4,00